european

European Common Market : 歐洲共同市場
European Economic Community : 歐洲經濟共同體
European Free Trade Area : 歐洲自由貿易區
European Free Trade Association : 歐洲自由貿易協會
8 筆 / 共 14